KVKK

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Müşterimiz, Öncelikle Veritas Teknoloji (Veritas Teknoloji Limited Şirketi) olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında gerekli veri güvenliğini sağlayarak ve azami hassasiyeti göstererek, sizlere sunduğumuz ve sunacağımız tüm hizmetlerimizi en iyi şekilde yerine getirmek için işlemekte olduğumuzu bildirmek isteriz.

Bu Aydınlatmayı Neden Yapıyoruz?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesi kapsamında yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla işbu aydınlatma yapılmaktadır. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Veritas Teknoloji Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Veri Nedir?

Kanun kapsamında kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil Kişisel Veri olarak nitelendirilmektedir.

Veri Sorumlusu Nedir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Veritas Teknoloji müşterilerimiz bakımından Veri Sorumlusu olmaktadır. Söz konusu veriler, Veri Sorumlusu sıfatıyla Veritas Teknoloji tarafından aşağıda açıklandığı kapsamda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

1. Veritas Teknoloji’nin Kişisel Verilerinizi İşleme amaçları ve hukuki sebepleri

Kişisel verileriniz, Veritas Teknoloji tarafından, aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile şirketimiz ile kuracağınız ilişkiye uygun amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. Alım-satım işlemleri için üye kaydının oluşturulması, operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin takibi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi veya icrası, müşteri başvuru süreci sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya icrası finans ve muhasebe işlemlerinin icrası, şirket prosedürleri veya işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini amacıyla ve Veritas Teknoloji’nin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak,

2. Müşteri başvuru süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası, müşteri başvuru süreci sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya icrası, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hizmetlerin süreçlerinin oluşturulması veya takibi temini amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

3. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi veya icrası temini amacıyla İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

4. Hukuk işlemlerinin takibi amacıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

5. Ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması/icrası, dijital veya diğer mecralarda pazarlama ve tanıtım/reklam aktivitelerinin tasarlanması veya icrası amacıyla ve açık rızanın varlığı halinde açık rızaya ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere dışarıdan hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da program ortağı olunan kuruluşlara, kanunlarda açıkça yer alması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, açık rıza ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak hukuki nedenleri ile aktarılabilecektir. Veritas Teknoloji olarak kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri olmak üzere yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir ve saklayabiliriz.

2. Veritas Teknoloji’nin işlenen kişisel verileri kimlere ve hangi amaçla aktaracağı;

Öncelikli olarak Anayasa olmak kaydıyla, KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, Veritas Teknoloji kişisel verileri yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkati göstermektedir. Kişisel veriler Veritas Teknoloji tarafından aşağıda sıralanan taraf kategorilerine KVKK’da veri aktarımına izin veren haller ile sınırlı olarak ve gerekmesi halinde veri aktarabilir.
• Kanunen Yetkili Kurumlar
• İş/proje Ortaklarımız
• Danışmanlarımız

3. Veritas Teknoloji’nin Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi

Kişisel veriler Veritas Teknoloji tarafından web sitesinden yapmış olduğunuz üyelik başvurusu sırasında şirkete yapılan bildirimler ve internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar, üye görüşmeleri, internet sitelerine yapılan dijital başvurular, yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti gibi yöntemler ile sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik kanallar yolu ile toplanmaktadır. Veritas Teknoloji’nin müşterileri ile yüz yüze teması olmaması ve işlemlerin dijital ortamda tamamlanabiliyor olması sebebi ile işlemleri gerçekleştirebilmek ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek amacıyla söz konusu yöntemler benimsenmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Veritas Teknoloji’nin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rızanın varlığı halinde açık rızaya ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanabilmektedir.

Veri Kategorisiİşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik VerisiAdınız ve soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz
İletişim VerisiCep telefonu numaranız, e-posta adresiniz
Hukuki İşlem VerisiÜyelik sözleşmesi kabul ve onay tarihi bilgileriniz, KVKK Aydınlatma Metnini okuyup anladığınız yönünde kayıt, SMS ve e-posta iletişim onay bilginiz, açık rızanız olması halinde açık rıza bilginiz,
İşlem Güvenliği Verisiİnternet sitesi giriş-çıkış sayınız ve zamanınız, IP adresi bilginiz, şifre bilgileriniz, doğrulama kodu bilgileriniz, cihaz türünüz ve işletim sistemi bilginiz, teknik hizmetlere ilişkin hata kayıtları, Uygulama versiyon bilgileriniz
Pazarlama VerisiAnket kayıtları, üye segmentiniz

Aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Amacıİlgili Kişisel Veri Kategorisiİşleme Hukuki Sebebi
• Üyelik sözleşmesinin kurulması,
• Üyelik profilinizin oluşturulması amaçlarıyla,
• Kimlik,
• İletişim,
• Müşteri işlem,
• Hukuki işlem
kategorilerindeki verileriniz,
Sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olan, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
• Bilgilendirme iletişimlerinin sağlanması,
• İletişim bilgilerinizin güncelliğinin sağlanması ve teyit edilmesi amaçlarıyla,
• Kimlik,
• İletişim
kategorilerindeki verileriniz,
Sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olan, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
• Kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
• Hizmet ölçümlerimiz adına anket süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,
• Kimlik,
• İletişim,
• Müşteri işlem,
• Pazarlama
kategorilerindeki verileriniz,
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
• Sistem güvenliğinin sağlanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi,
• Teknik altyapının sağlanması, geliştirmelerinin ve güncellemelerinin sağlanması,
• Sistemsel sorunların tespit edilmesi ve giderilmesi adına çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla,
• İşlem güvenliği,
• Müşteri işlem
kategorisindeki verileriniz,
İşlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
• Şifre yenileme işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,• İşlem güvenliği,
• İletişim
kategorilerindeki verileriniz
İşlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
• Üyelik hesabınıza ilişkin hukuki onay, izin, açık rıza ve/veya ret kayıtlarınızın tutulması amaçlarıyla,• Kimlik,
• Hukuki işlem verisi
kategorilerindeki verileriniz,
İşlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.
• Hukuk işlerinin takip edilmesi ve yürütülmesi amaçlarıyla,• Kimlik,
• İletişim,
• Müşteri işlem,
• İşlem güvenliği,
• Hukuki işlem verisi
kategorilerindeki verileriniz,
Bir hakkın korunması, kullanılması ve tesisi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

4. Müşteri’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hakları

Veritas Teknoloji’ye başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

5. Müşteri’nin Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceği Veri Sorumlusu

Kanundan kaynaklanan ve 4. Maddede belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veritas Teknoloji’nin aşağıda bildirilen adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya hesap açılışı sırasında bildirdiğiniz ve Veritas Teknoloji sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketimize ileteceğiniz başvurularınızın Türkçe olması esas olup, ilgili başvurularınızda ad, soyad, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz, bildirime esas elektronik posta adresiniz ile talep konunuzu bulunması zorunlu olup, talebinize ilişkin bilgi ve belgelerin de başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. Başvurunuz yazılı ise imza atmanız da yasal bir zorunluluktur. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, başvurunuza verilecek olan cevabın bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce KVVK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Yazılı Başvurularda: Maslak Mah. Meydan Sk. Veko Giz Plaza No:3/85 Sarıyer / İstanbul

Şirketinizle paylaştığım kişisel verilerimin, KVKK Aydınlatma Metni kapsamında gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla ilgili depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunuculara, programlara, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarılmasına, böylece işlenip saklanmasına onay veriyorum.
KVKK Aydınlatma Metni’ni okudum ve kabul ediyorum. KVKK Aydınlatma Metni’ne bğlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.